• หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสาร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสให้ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตก ส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร แขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการช่วยเหลือฟื้น