• หน้าแรก
  • งานอบรม
  • คลังรูปภาพ
  • คลังรูปภาพ
  • พิธีแถลงข่าวนครปฐมเอกซโป ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ. นครปฐม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 งานจัดบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ วันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2559 ในงานมีการจำหน่ายสินค้าจากโรงงาน อาทิ สินค้าอาหาร เครื่องใช้อุปโภค บริโภค และสินค้า SMEs OTOP เป็นต้น