โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 256

โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 250 ท่าน 

S 37396487

S 37396486

S 37396488