พิธีฉลองมงคลสมรส วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561

พิธีฉลองมงคลสมรส วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ ปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 450 ท่าน

S 37969923

S 37969924

S 37969925