โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในภูมิภาคหลักสูตร “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฎิบัติราชการ”

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในภูมิภาคหลักสูตร “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฎิบัติราชการ”วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560

ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 250 ท่าน

S 38592516

S 38592517

S 38592518